test
Acasă Regulament

Regulament

Privind organizarea și funcționarea Consiliului științific al Agenției pentru Știință și Memorie Militară

Capitolul I

Dispoziții generale

Consiliul ştiinţific este un organ consultativ, care coordonează intact activitatea de cercetare, inovare, oferind sprijin instituţional, subdiviziunilor de cercetare din cadrul Agenției pentru Știință și Memorie Militară.

 1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului știinţific (în continuare „Regulament”) este elaborat în temeiul Legii345 din  25.07.2003 cu privire la apărarea naţională, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (Nr. 259 din 15-07-2004), Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Știință și Memorie Militară (Anexa 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 887 din 9 decembrie 2020).
 2. Prezentul Regulament stabileşte structura și atribuţiile Consiliului știinţific.

 

Capitolul II

Componența Consiliului știinţific

3. Membrii Consiliului știinţific sunt aleși de adunarea generală a personalului ştiinţific al agenției din rândurile cercetătorilor ştiinţifici cu titlu ştiinţific/științifico-didactic sau vechime în muncă științifică, cu votul majorității simple a celor prezenţi la adunare. Consiliul ştiinţific se alege de adunarea generală pe un termen de 4 ani.

4. Adunarea generală a personalului științific este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membrii acesteia.

5. Directorul, directorii adjuncți, ai agenției intră în componenţa Consiliului știinţific din oficiu.

6. Consiliul știinţific este condus de un președinte, ales pe timp de 4 ani, prin vot secret, de către membrii consiliului.

7. Secretarul Consiliului știinţific este ales dintre membrii acestuia.

8. Componenţa nominală a membrilor Consiliului ştiinţific este aprobată de directorul agenției.

 

Capitolul III

Atribuțiile Consiliului știinţific

9. Atribuțiile Consiliului știinţific sunt următoarele:

 • stabileşte direcţiile strategice şi de perspectivă în sfera cercetării;
 • discută şi propune spre aprobare planurile de lucru în sfera ştiinţei şi inovării în funcţie de direcţiile strategice;
 • examinează probleme privind colaborarea ştiinţifică cu organizaţii similare naţionale şi internaţionale;
 • alege redactorul-şef şi colegiul de redacţie al ediţiilor ştiinţifice, fondate de agenție;
 • avizează hotărîrile care implica politica de cercetare a agenției;
 • propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcțiile atestabile si confirmă rezultatele concursurilor pentru funcțiile de cercetător științific;
 • organizează si coordonează desfășurarea acțiunilor cu caracter științific;
 • avizează acțiunile de cooperare, interne si internaționale, cu scop științific; 
 • coordonează editarea publicaţiilor ştiinţifice ale agenției;
 • elaborează strategiile de cercetare şi inovare a agenției;
 • aprobă spre publicare monografiile și alte lucrări ştiinţifice;
 • examinează chestiunile privind colaborarea ştiinţifică cu organizaţii similare naţionale şi internaţionale;
 • aprobă planurile anuale al manifestărilor ştiinţifice organizate în cadrul agenției;
 • recomandă candidaturi pentru decernarea premiilor, distincţiilor naţionale şi internaţionale;
 • recomandă candidaturi pentru conferirea titlurilor ştiinţifice, ştiinţifico-didactice și onorifice.
 • aprobă rezultatele atestării cercetătorilor ştiinţifici;
 • consiliul exercită alte atribuţii specifice, stabilite prin acte normative.

 

Capitolul IV

Atribuțiile președintelui și secretarului Consiliului

10. Preşedintele Consiliului știinţific:

 • convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
 • propune ordinea de zi a şedinţelor Consiliului ştiinţific;
 • soluţionează probleme ce ţin de activitatea eficientă a Consiliului ştiinţific;
 • exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul statut;

11. Secretarul Consiliului știinţific:

 • redactează procesele-verbale și extrasele proceselor-verbale, pe care le contrasemnează;
 • informează membrii Consiliului știinţific în privinţa problemelor organizatorice ale activităţii;
 • exercită alte funcţii, încredinţate de preşedintele Consiliului ştiinţific;

 

Capitolul V

Adunarea membrilor Consiliului

12. Consiliul știinţific îşi desfăşoară activitatea în baza Planului de activitate anual.

13. Adunările membrilor Consiliului știinţific sunt ordinare si extraordinare.

14. Consiliul știinţific se întrunește in ședințe ordinare cel puțin o data pe luna, de regula în prima săptămînă a fiecărei luni, pentru dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi.

15. Şedinţa Consiliului știinţific este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia, iar deciziile se adoptă prin majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți.

16. Ședința extraordinară a Consiliului știinţific se întrunește ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotărare, in conformitate cu atribuțiile Consiliului.

17. Ședințele extraordinare ale Consiliului știinţific se convoacă de președintele acestuia din proprie inițiativă, precum și la cererea unei treimi din membrii Consiliului știinţific.

18. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

19. La şedinţele Consiliului știinţific pot participa, ca invitaţi, fără drept de vot, colaboratorii Agenției, persoane din alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, reprezentanți ai autorităților publice.

20. Hotărârile Consiliului știinţific sunt înregistrare în procese-verbale, semnate de preşedinte şi secretar.

21. În cazul în care preşedintele Consiliului știinţific se află în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, ședințele se prezidează de către unul din membri.

 

Capitolul VI

Dispoziții finale 

22. Regulamentul este aprobat de către directorul agenției.

23. Modificările si completările Regulamentului se efectuiază prin hotărârea Consiliului știinţific.

24. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.