asd
Acasă Acte permisive/autorizații/etc

Acte permisive/autorizații/etc

Metodologia de cercetare și excavare a mormintelor de război și a fostelor câmpuri de luptă

Metodologia a fost elaborată în temeiul prevederilor Legii nr. 161 din 20.07.2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, în scopul perfectării mecanismelor de protejare și cercetare a patrimoniului arheologic național (Publicat: 23.03.2018 în MONITORUL OFICIAL Nr. 95-104 art. 414)

I. Date generale

1 Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 15 septembrie, nr. 335-339, art. 576).

2 Metodologia stabilește reglementările referitoare la cercetarea și excavarea mormintelor de război și a fostelor câmpuri de luptă.

3 Prezenta metodologie este obligatorie pentru orice persoană care promovează proiecte de
identificare, cercetare și excavare a mormintelor de război și a fostelor câmpuri de luptă.

II. Noțiuni de bază

4 Morminte de război – locuri sau terenuri în care se conțin morminte ale persoanelor care au decedat în timpul și din cauza conflictelor militare armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului. Printre mormintele de război se deosebesc: morminte militare planificate, morminte aflate pe câmpul de luptă, morminte sanitare, oseminte reînhumate și oseminte neînhumate.

a) Morminte militare planificate – morminte singulare sau în masă ale militarilor executate în timpul războaielor.
b) Morminte de pe câmpul de luptă – morminte ale militarilor, executate în virtutea
circumstanțelor, nemijlocit pe câmpul de luptă.
c) Morminte sanitare – morminte ale militarilor, executate la o anumită durată de timp de la terminarea operațiunilor militare, în special pe timp de primăvară, când descompunerea cadavrelor putea să constituie o amenințare de poluare și răspândire a epidemiilor.
d) Oseminte neînhumate – osemintele militarilor care, în virtutea circumstanțelor, n-au fost înmormântate conform unei proceduri, fiind prinse în buncăre, cazemate, șanțuri, gropi sau rămase sub cerul liber și acoperite de sol prin concursul factorilor naturali.
e) Oseminte reînhumate – oseminte exhumate ale militarilor decedați în cadrul unor conflicte militare și reînhumate în alt loc decât cel inițial în scopuri memoriale.

5 Câmpuri de luptă – terenuri pe suprafața cărora s-au produs confruntări armate în timpul
războaielor.

6 Identificare și cercetare a mormintelor de război și a câmpurilor de luptă – activitate de
identificare, cercetare și excavare a locurilor în care se conțin oseminte umane și artefacte aflate în legătură cu acțiuni ce țin de războaie.

7 Excavarea mormintelor de război – acțiune de săpare și exhumare a mormintelor sau a
osemintelor militarilor decedați în timpul războaielor.

8 Reînhumarea osemintelor militarilor – acțiune de înhumare în locuri stabilite a osemintelor
militarilor descoperite ca urmare a identificării, cercetării și excavării mormintelor de război de pe fostele câmpuri de luptă.

III. Dispoziții generale

9 Activitățile de identificare și cercetare a mormintelor de război și a fostelor câmpuri de luptă constituie o activitate de profil arheologic, care se desfășoară în cadrul unor expediții, în conformitate cu procedurile stabilite de prezenta metodologie.

10 Expedițiile de identificare, cercetare și excavare a mormintelor de război și a fostelor
câmpuri de luptă sunt organizate de către asociații obşteşti specializate cu scopuri statutare în domeniu, iar, după caz, de către Oficiul național pentru memorie militară.

11 Desfăşurarea cercetărilor pe fostele câmpuri de luptă, precum şi deshumarea mormintelor de război în cadrul unor iniţiative particulare sunt interzise.

12 Expedițiile de identificare, cercetare și excavare a mormintelor de război și a fostelor
câmpuri de luptă se desfășoară sub conducerea unui arheolog atestat conform actelor normative în vigoare și înscris în Registrul arheologilor din Republica Moldova, în bază de Autorizație eliberată de Agenția pentru Știință și Memorie Militară.

IV. Autorizarea lucrărilor

13 Autorizaţia de identificare, cercetare și excavare a mormintelor de război și a fostelor
câmpuri de luptă (în continuare Autorizaţie) este documentul oficial prin care se permite
efectuarea cercetărilor de teren pe terenurile fostelor câmpuri de luptă sau în alte locuri legate de acțiuni din timpul unor războaie.

14 Autorizaţia este eliberată de către Agenția pentru Știință și Memorie Militară la solicitarea asociațiilor obștești specializate în domeniu, cu prevederi statutare în acest sens, în condițiile asigurării conducerii științifice a expediției de către un specialist în domeniul arheologiei atestat conform actelor normative în vigoare și înscris în Registrul arheologilor din Republica Moldova.

15 Autorizaţia este eliberată pe un termen calendaristic stabilit cu indicarea exactă a terenului care urmează a fi supus cercetărilor.

16 Pentru obţinerea Autorizaţiei, asociația obștească interesată, adresează către Agenția pentru Știință și Memorie Militară o cerere, însoţită de proiectul cercetării preconizate, conform formularelor anexate.

17 Cererea pentru obţinerea Autorizaţiei este depusă la Agenția pentru Știință și Memorie
Militară nu mai târziu de la o lună înainte de data începerii investigaţiilor de teren, cu excepţia cazurilor de salvare a mormintelor de război sau a obiectelor militare descoperite întâmplător.

18 Agenția pentru Știință și Memorie Militară examinează demersul privind eliberarea
Autorizaţiei în termen de maxim o lună de la data depunerii cererii.

19 Agenția pentru Știință și Memorie Militară, în cazuri motivate, este în drept să reducă
suprafețele preconizate pentru cercetare.

20 În cazuri motivate, Agenția pentru Știință și Memorie Militară poate să refuze eliberarea
Autorizaţiei.

21 Temeiul pentru reducerea volumului preconizat al lucrărilor arheologice sau pentru a refuza eliberarea autorizaţiei îl poate constitui:

a) decizia Agenția pentru Știință și Memorie Militară de a conserva anumite spații ale fostelor câmpuri de luptă;
b) volume exagerate propuse pentru cercetare;
c) calitatea nesatisfăcătoare a cercetărilor sau a Raportului prezentat în baza Autorizaţiei precedente;
d) neprezentarea în termen a Raportului pentru Autorizaţia precedentă;
e) neprezentarea actului de predare/primire către instituțiile abilitate a obiectelor descoperite în baza Autorizației precedente.

V. Obligații

22 Persoana juridică învestită cu dreptul de identificare, cercetare și excavare a mormintelor de război și a fostelor câmpuri de luptă are următoarele obligații:

a) să înregistreze autorizația eliberată de Agenția pentru Știință și Memorie Militară la
autoritatea publică locală de nivelul I (Primărie) și la Comisariatul militar din unitatea teritorial-administrativă de nivelul II;
b) să asigure din punct de vedere financiar şi material cercetările propuse;
c) să asigure conform prezentei metodologii documentarea procesului de cercetare a mormintelor de război și a fostelor câmpuri de luptă (oseminte umane, obiecte, armament);
d) să asigure securitatea personalului implicat în activităților de cercetare;
e) să stopeze, în caz de depistare a unor materiale explozive, orice lucrare de teren și să solicite de urgență intervenția organelor abilitate;
f) să asigure păstrarea provizorie a materialelor descoperite în urma săpăturilor;
g) să asigure conservarea preventivă a materialelor descoperite;
h) să transmită către organele abilitate osemintele descoperite pentru reînhumare în modul stabilit de lege;
i) să transmită obiectele descoperite către instituţii muzeale de stat conform deciziei Agenția pentru Știință și Memorie Militară;
j) să prezinte la finalizarea investigaţiilor de teren, către autorităţile administrației publice locale de nivelul I o informaţie succintă cu privire la rezultatele săpăturilor;
k) să asigure elaborarea și prezentarea la Agenția pentru Știință și Memorie Militară a
Raportului privind cercetările de teren realizate, în formă tipărită şi pe suport electronic, elaborat în conformitate cu prezenta metodologie;
l) să asigure după finalizarea lucrărilor de teren, reconstituirea maximă a peisajului, după caz să asigure conservarea vestigiilor arheologice imobile descoperite;
m) să facă demersurile necesare în vederea asigurării protejării siturilor arheologice din zona supusă cercetărilor;

23 Procesul identificării, cercetării și excavării mormintelor de război și a fostelor câmpuri de luptă cuprinde patru etape de bază: periegeza, cercetarea de teren, conservarea artefactelor și elaborarea Raportului.

VI. Periegeza

24 Periegeza se efectuează în scopul examinării preliminare a terenurilor preconizate pentru cercetare și a fostelor câmpuri de luptă, precum şi a verificării informaţiilor din surse
bibliografice, de arhivă sau orale.

25 Periegeza presupune identificarea locurilor, examinarea lor preliminară, fixarea GPS,
fotografierea locului.

VII. Cercetarea de teren

26 Cercetarea mormintelor de război și a fostelor câmpuri de luptă se realizată exclusiv cu
instrumente manuale.

27 Utilajele tehnice pot fi utilizate doar pentru activități de evacuare a pământului și scoaterea solului cu moloz contemporan în cazul dacă acesta acoperă suprafața supusă cercetării.

28 Cercetarea de teren se efectuează prin trasarea unor secțiuni sau suprafețe divizate în carouri numerotate.

29 Săpăturile sunt realizate pe straturi consecutive urmate de răzuiri pentru facilitarea
identificării aglomerațiilor de artefacte, a urmelor unor construcții sau morminte.

30 Obiectele descoperite sunt colectate pe carouri, construcții sau morminte, sunt consemnate pe planul săpăturii și înscrise în Registrul obiectelor descoperite.

31 Procesul cercetării de teren cuprinde următorul documentar obligatoriu: planul general al săpăturii, registrul obiectelor descoperite și albumul fotografic.

32 Planul general al săpăturii este elaborat pe hârtie milimetrică la scara 1:20 m (după caz la scara 1:10 cm). Pe plan sunt marcate secțiunile arheologice cu indicarea reperelor GIS sau de alt gen, caroiajul, gropi de morminte, tranșee, buncăre, alte construcții, locul descoperii obiectelor de inventar etc.

33 Registrul obiectelor descoperite cuprinde un inventar care include: denumirea obiectelor,
materialul, starea de conservare, locul descoperirii (caroul, mormântul etc.), adâncimea și
fotografia.

34 Albumul fotografic reprezintă ilustrarea documentară a procesului cercetării de teren a
mormintelor de război și a câmpurilor de luptă.

35 Materialul arheologic obţinut în rezultatul investigaţiilor este transmis prin act pentru
păstrare și punere în valoare către o instituţie muzeală, la indicația Agenția pentru Știință și
Memorie Militară. În cazul obiectelor personale ale militarilor înhumați, acestea, la cerere, pot fi retrocedate de către muzeu familiei militarului deshumat.

36 În timpul efectuării săpăturilor de teren cercetătorul este obligat să respecte normele
securităţii muncii, prevăzute de instrucţiuni speciale pentru efectuarea lucrărilor de şantier.

VIII. Raportul de cercetare

37 Responsabilitatea elaborării Raportului privind cercetarea mormintelor și câmpurilor de
război revine asociației căreia i s-a eliberat Autorizaţia de cercetare.

38 Raportul privind rezultatele cercetărilor este depus la Agenția pentru Știință și Memorie
Militară.

39 Dacă Autorizaţia de cercetare n-a fost folosită, iar lucrările preconizate n-au fost efectuate, asociația anunţă Agenția pentru Știință și Memorie Militară şi retrocedează documentul în cauză.

40 Împreună cu Raportul se prezintă:

a) copia actului de predare a obiectelor descoperite în instituţia muzeală;
b) Autorizaţia de cercetare.

41 Pe foaia de titlu a raportului, în mod obligatoriu, se indică organizaţia, numele specialistului în arheologie și a echipei de cercetare.

42 Raportul trebuie să conţină următoarele informaţii de bază:

a) Motivarea cercetării.
b) Rezumatul rezultatelor de bază.
c) Localizarea și descriere secțiunilor.
d) Lista complexelor, mormintelor descoperite.
e) Descrierea individuală a complexelor descoperite (morminte, gropi, tranșee, buncăre etc.).
f) Lista obiectelor descoperite (denumirea, materialul, particularități).
g) Concluzii și propuneri.
h) Planul general al săpăturilor.
i) Planul celor mai semnificative complexe arheologice (după caz).
j) Album foto (fotografii generale ale locului cercetat, fotografii ale secțiunilor arheologice, fotografii ale mormintelor și a altor complexe (planuri generale și de detaliu), fotografii ale obiectelor descoperite).

43 Raportul cuprinde planul general al locului, cu menţionarea exactă, la scara propusă, a tuturor secţiunilor, casetelor, sondajelor etc., trasate în timpul investigaţiilor de teren.

44 Pe planurile secţiunilor sunt fixate toate complexele închise (morminte, tranșee, gropi,
buncăre etc.) și locul descoperii obiectelor.

45 Mormintele sunt descrise textual și prezentate în formă grafică (schița gropii, schița
scheletului, locul descoperirii fiecărui obiect și denumirea acestora).

46 Toate complexele descoperite (morminte etc.) sunt documentate prin fotografiere generală și detaliată.

 

Anexa nr. 1

 

Formular de cerere
pentru obţinerea Autorizaţiei de cercetare și excavarea mormintelor de război şi a fostelor câmpuri de luptă
________________________________________________________________________
                                                                                              

Agenția pentru Știință și Memorie Militară

 

În conformitate cu Legea 161/2017 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 335-339 art. 576 din 15-09-2017 și modificările ulterioare) și prevederile din punctele 25, 26 și 27 ale Regulamentului privind cercetarea şi expertiza arheologică în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.116-118, art. nr. 738 din 24.05.2013), _______________________________________  solicită                                                               denumirea instituţiei

Autorizaţie pentru cercetări de cercetare și excavare a mormintelor de război şi a fostelor câmpuri de luptă,

Forma _______, pe numele dlui_________________________ _________________

 A, B, C, D                                            nume, prenume, funcţie, grad ştiinţific

pentru efectuarea săpăturilor de cercetare ____________________________________________________________________    

                                         sistematice, preventive, de supraveghere, etc.

în zona ______________________________________________________________

amplasată pe teritoriul __________________________________________________

                                                             satul, comuna, raionul
în perioada___________________________________________________________.                                                             data, luna, anul

Domnul _______________________ a elaborat Raportul ştiinţific privind investigațiile
realizate în anul precedent conform autorizației nr. ________, care a fost discutat în cadrul
asociației noastre şi a fost prezentat spre aprobare la Agenția pentru Știință și Memorie Militară la data de __________.

Materialele descoperite în acest context, împreună cu documentarul aferent de
teren au fost/vor fi transmise pentru depozitare şi arhivare la _____________________________________________________________________,
                                 denumirea instituţiei muzeale corespunzătoare
iar actele de predare-recepţionare au fost/vor fi anexate la raportul de săpături.
Echipa de cercetare arheologică va fi alcătuită din următoarele persoane: ________________________________________________________________________
                                                               nume, prenume
           
Finanţarea cercetărilor va fi asigurată din ________________________________________________________________________.                     bugetul instituţiei, sponsorizări, granturi, persoane fizice sau juridice etc.

Instituția ___________________ își asumă toată responsabilitatea pentru calitatea săpăturilor, documentarea corespunzătoare a acestora, transmiterea pentru depozitare și arhivare în instituțiile muzeale stabilite a materialelor descoperite.

Proiectul cercetării arheologice de teren se anexează.

Conducătorul Instituţiei, semnătura
Data, Ştampila

 

Anexa nr. 2
 

Formularul proiectului de cercetare de teren pentru Autorizaţiei de cercetare și excavare a mormintelor de război şi a fostelor câmpuri de luptă
________________________________________________________________________
                                                                                     

Proiect de cercetare de teren

  1. Locul/zona/localitatea desfășurării cercetării
  2. Rezultate majore ale cercetărilor anterioare
  3. Fundamentarea necesității cercetărilor
  4. Perioada preconizată a cercetării
  5. Resurse umane, materiale și financiare implicate în cercetare
  6. Instituții partenere în cercetare
  7. Obiectivele cercetării
  8. Metodele preconizate pentru cercetare
  9. Importanța științifică, culturală și educativă a proiectului

10.Schema amplasării secţiunilor preconizate

Conducătorul proiectului, semnătura
Data, Ştampila