test
Acasă Norme de redactare și prezentare a materialului pentru publicare

Norme de redactare și prezentare a materialului pentru publicare

Toate materialele propuse pentru editare, în una din următoarele limbi: română, engleză sau rusă, pot fi transmise electronic la adresa de e-mail: studiistrategice22@gmail.com sau istorie_militara@yahoo.com în conformitate cu normele de tehnoredactare propuse:

Formatul textului:

a) formatul paginii: A4;
b) setarea paginii: 3 cm sus, 2 cm jos, 2,5 cm stânga, 2,5 cm dreapta; portret; margini în oglindă;
c) corp de literă: Times New Roman;
d) înălțimea: 12 puncte pentru text, 10 puncte pentru notele de subsol;
e) alinierea textului: stânga-dreapta (Justified);
f) spațierea: 1,5 rânduri;
g) alinierea paragrafelor noi: la 1,25 cm (Paragraph – Indentation – Special – First line: by
1.25cm);
h) numărul paginii: poziționat jos, centrat;
i) titlurile de capitole se scriu centrat, cu caractere majuscule, iar cele de subcapitole se scriu cu caractere cursive și se aliniază la fel ca paragrafele (la 1,25cm).

Articolul va conține următoarele informații:

TITLU: cu majuscule, bold, 14 puncte, centrat;
AUTOR: prenume, nume, italice bold, 14 puncte, aliniat dreapta;
AFILIEREA: 12 puncte, aliniat dreapta;
REZUMATUL (Abstract) și cuvintele cheie (Key words), se indică 4-8 cuvinte în ordine alfabetică:

11 puncte Justified, în limbile română și engleză (sau rusă) vor fi amplasate la începutul textului, imediat după numele autorului și afiliere. Volumul rezumatului nu va depăși 700 de semne, inclusiv spațiile. În cazul publicării, va fi inclus doar textul rezumatului în engleză.

TEXTUL LUCRĂRII: În cazul unui volum textual de până la 15 de semne, se acceptă
materiale compuse dintr-o singură secțiune sau mai multe. Titlul fiecărei secțiuni urmează a fi prezentat din alineat, cu aldine, și numerotat. După titlu, primul alineat al secțiunii va începe din rând nou. Materialele ce depășesc volumul de 15 de semne vor fi separate, obligatoriu, în secțiuni, după același model.

Note bibliografice:

– trimiterile la lucrările citate se fac în note de subsol, după următorul model:
P. Otu. Cercul militar național, București: Editura Militară, 2011 I. Chirtoagă. Cetatea Chilia, în Cohorta, nr. 1, 2007, pp. 23-34.

Bibliografia:

Bibliografia va cuprinde lista tuturor surselor de informație folosite la redactarea lucrării,
dispuse în ordinea alfabetică, și va fi amplasată la sfârșitul textului. Se vor respecta
următoarele reguli de citare:

Monografii

• AUTOR(I). Titlu. Loc apariție: editura, an apariție, paginația (opțional ISBN)
Ex.: OTU, Petre. Cercul militar național. București: Editura Militară, 2011, 265 p.
b) pentru contribuţii din monografii și culegeri:
•AUTOR(I). Titlul articolului. In: Titlul documentului-gazdă. Locul, anul, volumul, paginile unde este amplasată lucrarea.
Ex.: VINCENTI, Ferre. Către ambasadorul Germigny. In: Călători străini despre Țările Române. vol. III (red. resp. M. Holban), București: Editura Științifică, 1971, pp. 73-75.
c) pentru articole din publicaţii în serie:

Reviste

•AUTOR(I). Titlul articolului. In: Titlul revistei/ziarului. Anul, numărul serialului, paginile unde este amplasată lucrarea. 
Ex.: CHIRTOAGĂ, Ion. Cetatea Chilia. In: Cohorta, 2007, nr. 1, pp. 23-34.

Ziare

•AUTOR(I). Titlul articolului. In: Titlul ziarului. Anul, data, paginile unde este plasat articolul.
Ex.: IACHIM, Ion. Management educațional. In: Făclia.2003, 26 apr., pp. 1-2.

Referințe bibliografice on-line
Ex.: PLĂMĂDEALĂ, Gh. Geografia economică mondială: Note de curs pentru studenții Fac.
Economie [on-line]. Bălți: Presauniv.bălțeană, 2009 252 p. ISBN 978-9975-931-54-0 [citat 11 iulie 2012]. Disponibil: http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/plamadeala/geog_mond.pdf

NOTA BENE:

Materialele prezentate pentru publicare vor fi supuse unui proces de recenzare. Colegiul
redacțional își asumă dreptul de a respinge materialul prezentat, în cazul în care nu corespunde rigorilor de editare. Elaborările științifice acceptate vor fi redactate în conformitate cu normele limbii române literare.

Elaborările științifice ce dispun de publicări anterioare nu vor fi acceptate în conținutul
publicației.

Materialul prezentat nu trebuie să depășească volumul unei coli de autor (40.000 de semne, inclusiv spațiile), inclusiv notele de subsol.